Коричник Зибольда (Коричный лавр) Cinnamomum sieboldii Meisn.